Προκήρυξη νέου ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» (2017-18)

Προκήρυξη νέου ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» (2017-18)

Προκηρύσσεται για το έτος 2017-18 το Διατμηματικό και Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη». Τα συνεργαζόμενα τμήματα είναι το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη) και το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. Το Α΄ εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου 2017.

Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίες και ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Περιοχές διεξαγωγής μαθημάτων: Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πρέσπες.

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη»

Αντικείμενα του διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών:

 • Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών και καλλιτεχνικών παρεμβάσεων. Παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη κοινωνικών ομάδων σε κρίση ή/και αντιμέτωπων με ιδιαίτερες κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες προκλήσεις
 • Στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην κοινωνική εμψύχωση, την κοινωνική διαμεσολάβηση, τον συντονισμό και τη δικτύωση κοινωνικών ομάδων, φορέων, οργανώσεων και άλλων συλλογικοτήτων.
 • Στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην συνεργατική και την συμμετοχική μεθοδολογία.
 • Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη.

Οι απόφοιτοι/ες θα μπορούν να εργαστούν σε δομές και οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς πρόληψης, κοινωνικής διαμεσολάβησης, θεραπείας και επανένταξης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης για την παρακολούθηση μαθημάτων. Ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή την τεκμηρίωση ενός καλλιτεχνικού έργου.

«Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη», ΠΜΣ
Προκήρυξη νέου ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» (2017-18).
Προυποθέσεις εισαγωγής και δίδακτρα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει τη διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Καθώς και επικυρώνει την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/08, όπως ισχύει. (ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ)

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.800€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις. 700€ κατά την εγγραφή. 700€ κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. 400 Ευρώ με την έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην αρχή του Γ’ Εξαμήνου.

Είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων μέσω ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφαση των αρμοδίων. Η εργασία αυτή θα έχει ως αντικείμενο: διοικητικές, ερευνητικές, καλλιτεχνικές ή άλλες οργανωτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη».

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ είναι:

 • Αίτηση προς το Π.Μ.Σ.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, (εάν υπάρχουν)
 • Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
 • Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Συνέντευξη, μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά την κρίση της ΕΔΕ για το σύνολο ή μέρος των υποψηφίων.
 • Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/της, θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.
 • Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη. Το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2017 (15/07/2017, σφραγίδα ταχυδρομείου).
Τηλ. επικοινωνίας 22510-36525, fax: 22510-36509, Email

Στοιχεία αποστολής:
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Διοίκησης
Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100
υπόψιν κυρίου Ευστράτιου Μπουλμπούλη

Για το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ καθώς και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος πατώντας εδώ.

NO COMMENTS

Σημείωση: Το σχόλιο σας θα αναρτηθεί μετά από έγκριση του διαχειριστή

Leave a Reply